ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ