ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ