1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ