‘ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’