34 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ