ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਕੀ PU ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ?