ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ