ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ