ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ.ਟੀ-ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ : ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ