ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ