‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’