ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ