ਯੂਕੇ ‘ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ/ਬਾਇਓਨਟੈੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ