ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ 70 ਫੀਸਦ ਫੀਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ