ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ