ਲਿਆਓ 90 % ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ