ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ