ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਕ-5 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ