ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ