Thermal Plant Issue ; Suno Sarkar | Khabar Khas | Jan 24, 2018