ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਏਕਾਂਤਵਾਸ