ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ