‘ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ’