ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ‘ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਥਾ’