‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ’