ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ