ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ