‘ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ’