‘ਕੈਪਟਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ’