ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ