ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ