ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ