ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਦਮ: ਟਰੂਡੋ