ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ