ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਂਘਾ